Gwarancja

Gwarant zapewnia kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli gdy będą
właściwie zmontowane i ustawione oraz użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, a w razie
wystąpienia w meblu wady zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego,
przy uwzględnieniu następujących zasad:


Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wydania mebli kupującemu.

1. Procedura zgłaszania reklamacji:
a) reklamacje z tytułu wad przyjmuje się pod adresem biuro@meblewrzosowa.pl.
b) W przypadku reklamacji należy podać nawę i symbol mebla, datę produkcji, datę zakupu,
nr zamówienia oraz cenę detaliczną.

2. O przyjęciu reklamacji do załatwienia przez gwaranta albo też uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną
Kupujący będzie powiadomiony.

3. ...
a) w przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest wg oceny gwaranta
usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane w drodze naprawy gwarancyjnej.
b) Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę
gwarancyjną wykonuje się u Kupującego
c) Bez zgody uprawnionego naprawa gwarancyjna mebla nie może być świadczona więcej niż
cztery razy

4. W przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna, lub jej usunięcie mogłoby spowodować obniżenie
jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Kupującego przez obniżenie ceny
mebla, którego reklamacja dotyczyła.

5. W przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna, a kupujący nie wyraża zgody na obniżenie ceny,
załatwienie reklamacji może nastąpić przez wymianę wadliwego mebla na inny wolny od wad lub
usunięcie wad nastąpi u wytwórcy w warunkach fabrycznych.

6. Reklamacje będą załatwiane w terminie:
a) do 21 dni od dnia zgłoszenia u gwaranta - jeżeli wada jest możliwa do usunięcia bez
naprawy fabrycznej lub przez wymianę elementów, nie wymagających dosłania do fabryki.
b) Do 30 dni od dnia oględzin mebla przez przedstawiciela gwaranta, gdy niezbędne jest
zabranie mebla do naprawy w fabryce, dosłanie elementów na wymianę lub mebla na
wymianę, bądź oszacowanie przez przedstawiciela gwaranta obniżenia jakości mebla w
celu ustalenia wysokości obniżenia ceny, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie
tego terminu, w szczególności, gdy wada nie wpływa na funkcjonalność mebla, nie stwarza
zagrożenia dla użytkowania.

7. ......
a) zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel gwaranta zgłosił się u
Kupującego w uzgodnionym z nim terminie celem załatwienia reklamacji, a nie mógł wtedy
tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego jeżeli daną czynność
wykonał w nowym terenie nie później niż w ciągu następnych 30-tu dni
b) jeżeli termin, o którym mowa w pkt.10. a nie został z Kupującym uzgodniony inaczej,
uważa się go za ustalony w sposób wiążący, gdy został Kupującemu awizowany co
najmniej trzy dni wcześniej
c) jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z
uprawnień do świadczeń gwarancyjnych

8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas załatwienia reklamacji, jeżeli w związku z jej załatwieniem
nie było możliwe używanie przez Kupującego mebla, którego reklamacja dotyczyła, zgodnie z jego
przeznaczeniem.

9. Zgłoszenie reklamacji winno być na piśmie sporządzone przez przyjmującego reklamację.

10. Inne uwagi gwaranta:
a) Kupujący, aby skorzystać z gwarancji, musi niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o wadzie,
nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty jej ujawnienia.
b) Meble nie mogą być zaniedbane, a Kupujący obowiązany jest zabezpieczyć wadliwe
elementy mebli, aby nie przyczynić się do powiększenia rozmiarów szkody.
c) Uprawnienia Kupującego z gwarancji wygasają w przypadku nieuregulowania całości
płatności w terminie.

11. Gwarancją producenta nie są objęte:
a) uszkodzenia powstałe w wyniku:
- niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz
montażu ( gdy klient dokonuje tych czynności we własnym zakresie), jak
również po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności
- niewłaściwego oraz niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i
konserwacji mebli
- napraw lub przeróbek mebli dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie
- użytkowania wadliwych elementów
b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne oraz inne spowodowane działaniem bądź
zaniechaniem użytkownika, albo działaniem siły zewnętrznej i związane z tym wady
c) wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla zgodnie z pkt.13 niniejszej
karty
d) żarówki i świetlówki w sprzęcie oświetleniowym
e) w meblach wykonanych z drewna masywnego, zmiany wynikające z naturalnej budowy
drewna

12. ...
a) Przy sprzedaży na podstawie wzoru, meble w paczkach z przeznaczeniem do montażu
poza miejscem wydania mogą być, o ile paczka nie nosi śladów naruszenia (uszkodzenia),
wydane kupującemu bez rozpakowania paczek. W tym przypadku termin zgłaszania
reklamacji na widoczne (jawne) wady oraz braki elementów i akcesoriów w paczkach
wynosi 10 dni od daty zakupu
b) Przy sprzedaży innych mebli - celem sprawdzenia ich jakości oraz kompletności i okuć
meble powinny być rozpakowane przez sprzedawcę i okazane Kupującemu przy
sprzedawaniu ich ze sklepu, magazynów bądź przez przewoźnika.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem, chroniąc przed
bezpośrednim i długotrwałym działaniem wody, promieni słonecznych i wysokich temperatur.

2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach mieszkalnych gdzie warunki klimatyczne
odpowiadają następującym parametrom; temperatura + 15 do + 30 stopni C, wilgotność powietrza 40 do
60%.

3. Warunkiem świadczeń gwarancyjnych jest właściwe ustawienie i zamontowanie mebli wg
powstałego projektu.

4. W przypadku zastosowania w meblach oświetlenia żarnika mogą działać w odległości minimum
50 mm do następnego elementu mebla.

 

ZASADY KONSERWACJI MEBLI :

1. Powierzchnie mebli matowe z widoczną strukturą drewna należy odkurzać miękką suchą
tkaniną wzdłuż włókien, można je również odkurzać odkurzaczem elektrycznym za pomocą
końcówki z miękką szczoteczką.

2. Powierzchnie mebli lakierowane lakierami kryjącymi oraz klejone okleiną naturalną lub sztuczną
należy odkurzać miękką suchą tkaniną, dopuszcza się przetarcie powierzchni lekko wilgotną
miękką tkaniną. Niedopuszczalne jest stosowanie proszków do szorowania !

3. Płyty robocze stołów chronić przed bezpośrednim działaniem agresywnych związków
chemicznych, gorących naczyń, powyżej 110 stopni C i długotrwałym działaniem wody.

4. Powierzchnie tapicerowane odkurzać odkurzaczem z miękką szczoteczką.

 

SERWIS POGWARANCYJNY :
Nawet w czasie, gdy gwarancja już nie obejmuje obowiązkowego działania serwisowego Firma nasza
jest do Państwa dyspozycji aby usunąć wszelkie uszkodzenia i udzielić porad.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Produkt dnia

Stół Tulipan Stół Tulipan 2 990,00 zł

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe